Zorg in de buurt - Boodschap
Moederstichting Eerstelijnsklinieken
2012
Financiele verantwoording 2012
euro's
banksaldi 1-1                              0
 
baten:
giften                  1352                
                                                
                                               1352
 
lasten:
kantoorkosten    -117
bestuurskosten  -861
bankkosten        -  72
                                               -1051
 
banksaldi 31-12                       301
 
 
 
 
De staat van baten en lasten 2012
In euro's
 
Baten                                       
Giften                                         1352
 
Lasten
Kantoor                                       117
Bestuur                                        861
                                                     ------
                                                      978
 
Exploitatieresultaat                    374
Financiele baten/lasten          --  73
 
Resultaat                                     301
 
De bovengenoemde cijfers zijn geextraheerd uit de jaarrekening i.s.m. onze accountant-administratieconsulent.
Toelichting.
Het bestuur heeft veel overleg gevoerd met o.a.:  enkele zorgverzekeraars,een mogelijke investor voor de nog op te richten werkstichtingen, het ministerie van Volksgezondheid/Welzijn/Sport,enkele gemeentes in de provincie Noord-Brabant,een bouwbedrijf, de NZA (Zorgautoriteit) en andere stakeholders en maatschappelijke organisaties. 
 
  
p.s. elke vorm van acquisitie n.a.v. deze site wordt niet gewaardeerd.
 
Moederstichting Eerstelijnsklinieken
2013
Financiele verantwoording 2013
euro's
banksaldi 1-1                                 301
 
baten:
giften                   551                    
                                                        551
                                                        852
 
lasten:
kantoorkosten   -307
bestuurskosten -296
bankkosten        -188
                                                      -791
 
banksaldi 31-12                               61
                                                     
 
 
 
De staat van baten en lasten 2013
In euro's
 
Baten
Giften                                           551
 
Lasten
Kantoor                                       307
Bestuur                                        296
                                                     -----
                                                      603
 
Exploitatieresultaat                   -  52
Financiele baten/lasten           - 188
 
Resultaat                                   - 240  
 
De bovengenoemde cijfers zijn geextraheerd uit de jaarrekening i.s.m. onze accountant-administratieconsulent.
Toelichting.
Het bestuur heeft zich gebogen over de resultaten van de consultaties in 2012 en zoekt nu investeerders voor de nog op te richten werkstichtingen.Daarnaast intensiveert het bestuur het werven van fondsen en andere financieringsvormen t.b.v. de oprichting van eerstelijnsklinieken in o.a. Den Bosch,Eindhoven,Veldhoven,Helmond,de Kempen en Oost Brabant. Het concept van de Moederstichting sluit aan op de groeiende behoefte aan aangepaste zorg voor chronisch zieken,gehandicapten en hulpbehoevende ouderen.
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint