Zorg in de buurt - Boodschap
Financial 2015
Moederstichting Eerstelijnsklinieken
Financiele verantwoording 2015
euro's
banksaldi 1-1                                  49,05
 
baten:
donaties                                        400,00
 
lasten:
kantoorkosten - 172,64
bestuurskosten     0,0
bankkosten     - 163,10                
                                                    - 335,74
 
banksaldi 31-12                           113,56
 
staat van baten en lasten
baten:
donaties                                       400,00
 
lasten:
kantoor                                         172,64
bestuur                                            0,0
                                                       172,64
exploitatieresultaat                     227,36
financiele baten/lasten               163,10
 
resultaat                                          64,26
 
Toelichting:
De donaties zijn fors afgenomen in verhouding tot 2014.De kantoorkosten zijn fors verminderd.Het resultaat is sterk verbeterd.Het bestuur heeft haar kosten niet gedeclareerd.Begin 2016 neemt het bestuur een besluit over de  ANBI-status.Het bestuur gaat door met haar statutaire taken zoals het zoeken naar investeerders.
 
De cijfers zijn gebaseerd op alle gegevens van de ABNAMRO en de AA-consulent.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opmaakdatum 19-2-2016  
     
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint